Strength, speed and endurance. Boxers preparation by circuit training method.

Точка доступа:
Код для сайта:
Basic data
Movie category                          Training
Program name
Strength, speed and endurance. Boxers preparation by circuit training method.
Studio  SoyuzSportFilm
Year 1981
Sport Boxing
 
Authoring team
Author
 
V.Kiselyov
Consultant
 
V.Cherny, PhD, Honorary Master of Sports
Stage director
 
G.Zurmukhtashvili
Operator
 
V.Shaytanov
 
A.Sidorenko
Soundman
 
L.Zhukov
Montage
 
M.Petrova
Split-screen
 
D.Smirnov
 
B.Koryagin
 
I.Kutsenko
 
Yu.Kochergin
Editor
 
V.Sapozhnikov
Director
  V.Rodionov
 
Specifications
Duration (H:M:S)
18:21:24
Colour B/W
Формат 16 mm film


Sportedu: vKontakte Sportedu: Facebook Follow sportedu_ru: Twitter Sportedu: YouTube


Rambler's Top100